สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ เตรียมจัดประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ 28-29 ม.ค.นี้ ที่ภูเก็ต

สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ แถลงข่าวจัดประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ 28-29 ม.ค.นี้ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ภายในงานนอกจากการเสวนาเชิงวิชาการ และการแบ่งปันความรู้ด้านแพทย์แผนไทยบนเวทีแล้ว ยังมีการออกบูธ สาธิตวิธีการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านอีกด้วย

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สมาคมแพทย์แผนไทยอันดามันภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ โดยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีแพทย์แผนไทย โชคชัย นาควิจิตร นายกสมาคมแพทย์แผนไทยอันดามันภูเก็ต , รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต , แพทย์แผนไทย ภาสกร คีรีรัตน์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ ,นายสมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และนางขนิษฐา ทองสม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลง ณ ศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน

แพทย์แผนไทย ภาสกร คีรีรัตน์ ประธานสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ กล่าวว่า สมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้มีสมาชิกซึ่งเป็นสมาคมและชมรมแพทย์แผนไทยใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่ละสมาคมและชมรมมีสมาชิกที่เป็นแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และนักศึกษาแพทย์แผนไทย ซึ่งสมาชิกแต่ละท่านต่างมีองค์ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการดูแลรักษาสุขอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ที่สมาชิกพักอาศัย การรวมตัวกันเป็นสมาพันธ์เพื่อมีพื้นที่ในการแบ่งปันความรู้ ภูมิปัญญา กฎหมาย นโยบายภาครัฐ และประสบการณ์ด้านแพทย์แผนไทย ให้กับสมาชิก รวมไปถึงการต่อยอดองค์ความรู้เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดประชุมสัมมนาแพทย์แผนไทยภาคใต้ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนหลักการดังกล่าว และจัดให้มีขึ้นในทุกๆ เดือน โดยแต่ละจังหวัดผลัดกันเป็นเจ้าภาพมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 และในปีนี้ทางสมาพันธ์ฯ ได้มอบหมายให้สมาคมแพทย์แผนไทบอันดามันภูเก็ต เป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ โดยใช้ชื่องานว่า “ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยภาคใต้ โดยสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้”

แพทย์แผนไทย โชคชัย นาควิจิตร นายกสมาคมแพทย์แผนไทยอันดามันภูเก็ต กล่าวว่า จากการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 2 ใน 10 ข้อ คือเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าแพทย์แผนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว ครั้งนี้ เราจึงได้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เข้ามาสนับสนุนการจัดงาน และได้มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์มาเป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีองค์กรภาครัฐ อันได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต , องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ,เทศบาลนครภูเก็ต ,เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต , หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ส่วนในภาคเอกชนที่สนับสนุนการจัดงานคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซาท์เทิร์นมีเดีย และบริษัท ขจี ชีวิตพอเพียง จำกัด

การจัดงานครั้งนี้ นอกจากการเสวนาเชิงวิชาการ และการแบ่งปันความรู้ด้านแพทย์แผนไทยบนเวทีแล้ว ยังมีการออกบูธ สาธิตวิธีการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านอีกด้วย เช่น นวดแก้อาการ คอ บ่า ไหล่, นวดหน้าอกแก้กรดไหลย้อน , กัวซาหน้า, นวดตอกเส้น สับเส้น , พอกตาด้วยสมุ่นไพร ,เขี่ยตาต้อหนามคัดเค้า ,สักยา ,นวดก้อนเส้า ,นั่งถ่าน ,หัตถการเหยียบฉ่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจชีพจนเช็คสุขภาพ และการตรวจเช็คธาตุเจ้าเรือนอีกด้วย

ด้านรศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีมหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการยกระดับแพทย์แผนไทยสู่แพทย์แผนโลก เพราะภูมิปัญญา และองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทยที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถดูแลสุขภาพของคนไทยได้จริง และเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนอย่างยิ่ง ทางมหาวิทยาลัยเองมีความพร้อมในการสนับสนุนและผลักดันแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันต่อไปในอนาคต

ทางด้านนายสมสุข สัมพันธ์ประทีป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนังกานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งเสริมการดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย การใช้ยาสมุนไพร ทั้งภาครัฐ และเอกชนมาโดยตลอด ในส่วนภาคเอกชน ได้สนับสนุนและแนะนำในการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทย ส่งเสริมการทำงานของหมอพื้นบ้านและการทำหัตถการที่เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภายใต้มาตรฐานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ การจัดงานในครั้งนี้จึงพร้อมให้ความร่วมมือสนับสนุน

ส่วนทางด้านนางขนิษฐา ทองสม กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือกับสมาคมแพทย์แผนไทยอันดามันภูเก็ตมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมา สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ตำรับวัดคีรีวงศ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้ช่วยในการป้องกันและรักษาโควิดของประชาชนชาวภูเก็ตหลายครัวเรือน จึงมีความเชื่อมั่นในสมุนไพรและศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้าน และมีความยินดียิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมของแพทย์แผนไทยให้เป็นที่รู้จักออกไปในวงกว้าง เชื่อว่าศาสตร์แห่งแพทย์แผนไทยจะช่วยพัฒนาให้การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต เติบโตต่อไป

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com