สำนักข่าวออนไลน์ Andaman Top News สื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ต

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 27

มูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 27 จำนวน 26 ทุน ดูแลจนจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านวานิช ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร ประธานมมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจาก มูลนิธิ บุญรอด-เอกพจน์ วานิช ครั้ง ที่ 27 จำนวน 26 ทุน โดยมีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วม

นางอัญชลี กล่าวว่า  จากดำริของ คุณแม่บุญรอด ที่ต้องการสละทรัพย์ จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กในจังหวัดภูเก็ต ที่มีความประสงค์จะศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และ สติปัญญา

จึงได้จัดตั้งมูลนิธิบุญรอด-เอกพจน์ วานิช ขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2539 เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเริ่มมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเริ่มมอบทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 จนถึงปัจจุบัน รวม 27 ครั้ง จำนวน 653 ทุน เป็นเงิน 2,419,000 บาท

สำหรับปี 2566 นี้ มีเยาวชนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิคุณแม่บุญรอด-เอกพจน์ วานิช ทั้งหมด 26 ทุน  ประกอบด้วย เด็กซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ และอยู่ในคุณสมบัติตามที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้จะได้รับการดูแลจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุคมศึกษา ซึ่งมีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามที่ได้ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ มีความอดทน มานะ อุตสาหะ ตั้งใจจริงพร้อมฝ่าฟันอุปสรรค และสร้างความสำเร็จให้ตนเอง เพื่อที่จะจบการศึกษาออกไป และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมืองต่อไป

นางอัญชลี กล่าวต่อไปว่า “วันนี้ได้มีทั้งคณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ในโอกาสนี้ดิฉันใคร่ขออัญเชิญพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับทุนในวันนี้ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1.มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ต้องมีความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยืดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ที่ถูก สิ่งชั่ว สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 3.มีงานทำ มีอาชีพ ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การทำงานให้สามารถเลี้ยงตัว และเลี้ยงครอบครัวได้ เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาส ทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ เอื้ออาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ เห็นอะไรที่จะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำขอให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน ยึดถือพระบรมราโชบายนี้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ประพฤติตนให้สมกับการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดี เป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ และเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป”

Share:

ADVERTISEMENT

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ข่าวล่าสุด

ภูเก็ตจัดงานวันปิยะมหาราช นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

พื้นที่เช่าสำหรับลงโฆษณา
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 087-2686539

ที่อยู่: 111/129 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 E-mail : sarapee96@gmail.com